Dyplomy w trakcie realizacji
prow. dr Marek Piasecki

"System sterowania mobilnego robota edukacyjnego"
        autor: Henryk Kwak
Celem pracy jest zaprojektowanie i zaimplementowanie oprogramowania jednostki centralnej mobilnego robota edukacyjnego wykorzystującej mikrokontroler MC68HC11 (asembler - Motorola). W ramach pracy wystąpią zagadnienia: system operacyjny, procesy współbieżne ze sprzężeniami, adaptacyjne sterowanie układów wykonawczych, sterowanie sensorami oraz wstępna obróbka danych pomiarowych.


"System zdalnego sterowania robotem mobilnym za pośrednictwem Internetu"
        autor: Dariusz Oleksyszyn
Praca o charakterze programistyczno-algorytmicznym. Celem pracy jest stworzenie narzędzia umożliwiają-cego prowadzenie zdalnych eksperymentów z rzeczywistym lub symulowanym minirobotem mobilnym Khepera. Cześć algorytmiczna dotyczy opracowania  półautomatycznego systemu sterowania robotem uwzględniającego własności sieci Internet: ograniczona szybkość transmisji, niedeterministyczne opóźnienia, przerywanie połączeń itp.


"Fuzzy sterownik robota mobilnego"
        autor: Mariusz Nogala
Praca o charakterze algorytmiczno-eksperymentalnym. Celem pracy jest zaprojektowanie własnych oraz przetestowanie i  porów-nanie opisywanych w literaturze sterowników robota mobilnego wykorzystujących logikę rozmytą oraz rozmyte modelowanie otoczenia (fuzzy, neuro-fuzzy). Wynikiem końcowym jest system sterownika zrealizowany w postaci programu (język C lub asembler-Motorola) wykonywanego przez pokładowy procesor robota CYCLOPE lub KHEPERA.


Ostatnia aktualizacja: 30.10.99