Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, 1 rok studiów, sem. zimowy 2010/2011

Wykład:  INEW001  "PODSTAWY PROGRAMOWANIA"
dla kierunku Informatyka 

Proponowane terminy sprawdzianów kontrolnych z wykładu:

I.   26 listopada 2010

- przykładowe zadania na 1 sprawdzian,
   Wyniki 1 sprawdzianu 

II.  21 styczenia 2011

- przykładowe zadania na 2 sprawdzian,
   Wyniki 2 sprawdzianu 

II.   3 luty 2011

- kolokwium poprawkowe odbędzie  się
   w godz. 13:00-14:00 w sali wykładowej 23/C3
 
   Wyniki poprawki

Aktualne informacje (np. wyniki zaliczeń) będą podawane na  TABLICY OGŁOSZEŃ
Proponowany program laboratorium i ćwiczeń do wykładu.


Zakres wykładu: Podstawy programowania w języku C++   (prow. dr Marek Piasecki)

Informacje o prowadzącym, zasady zaliczenia wykładu (PDF).

 1. Wprowadzenie: Algorytmiczne języki programowania. Program komputerowy i proces jego opracowywania.
  Struktura programu źródłowego w C/C++. Przykłady prostych programów.
  Podstawowe typy całkowite i rzeczywiste . Definiowanie i inicjacja zmiennych prostych.
  Operatory i wyrażenia: Operator przypisania. Operatory i wyrażenia arytmetyczne.
  Operatory przypisania arytmetycznego, inkrementacji i dekrementacji. Operatory relacji, wyrażenia logiczne.
  slajdy do wykładu: (PDF 154KB

 2. Podstawowe operacje wejścia i wyjścia:  Podejście proceduralne - funkcje standardowe scanf i printf.
  Podejście obiektowe - strumienie standardowe cin, cout, operatory pobierania i wstawiania do strumienia.
  Sterowanie wykonaniem programu. Instrukcje warunkowe if, if-else, konstrukcja else-if.
  Zagniezdżanie instrukcji if. Instrukcja switch.
  slajdy do wykładu: (PDF 71KB)
                              (Dodatkowe przykłady ilustrujące if/else)

 3. Instrukcje iteracyjne:while, do-while, for. Badanie warunku zakończenia pętli.
  Pętle zagnieżdżone. Instrukcje break i continue.
  Przykłady programów z wykorzystaniem w/w instrukcji.
  slajdy do wykładu: (PDF 142KB)

 4. Tablice w języku C - deklaracja i inicjacja - dostęp do elementów za pomocą operatora indeksu.
  Operacje na tablicach z wykorzystaniem pętli for. Tablice wielowymiarowe.
  slajdy do wykładu: (PDF 105KB)

 5. Wskaźniki: Wskaźniki zmiennych i ich adresy, arytmetyka wskaźników.
  Związek pomiędzy wskaźnikami a tablicami. Praca z tablicami w zapisie wskaźnikowym.
  slajdy do wykładu: (PDF 78KB)

 6. Funkcje: pojęcie funkcji. Deklaracja i definicja funkcji. Prototyp funkcji.
  Zwracanie wartości funkcji. Przekazywanie parametrów przez wartość.
  Parametry funkcji: przekazywanie parametrów funkcji przez wartość, adres, referencję.
  Zwracanie jednej i wielu wartości. Przekazywanie zmiennych prostych, tablic, łańcuchów.
  Funkcje operujące na pamięci: <mem.h> (memset, memcpy, memcmp, memmove, itp.)
  slajdy do wykładu: (PDF 100KB)
                              (Dodatkowe przykłady tworzenia funkcji z argumentami)

 7. Teksty - tablice znakowe w języku C.
  Standardowe funkcje łańcuchowe z biblioteki <string.h> (strcpy, strcmp, strcat, strlen, itd.)
  Przykłady przetwarzania danych tekstowych (operacje na łańcuchach znaków).
  slajdy do wykładu: (PDF 76KB)
                              (Dodatkowe przykłady funkcji przetwarzających teksty)

 8. Dynamiczne przydzielanie pamięci. Tworzenie tablic i łańcuchów o zadawanej wielkości.
  slajdy do wykładu: (PDF 52KB)

 9. Typ strukturalny i jego definicja. Deklaracja i inicjacja zmiennych strukturalnych.
  Zagnieżdżanie struktur.Rozszerzenie struktury o metody składowe. Atrybuty dostępu.
  slajdy do wykładu: (PDF 66KB)
                              (Dodatkowe przykłady przetwarzania tablic struktur)

 10. Obsługa plików zewnętrznych. Pliki binarne i tekstowe.
  Podejście proceduralne: Standardowe funkcje do obsługi plików z biblioteki <stdio.h>.
  Wejście i wyjście dla znaków, łańcuchów i danych formatowanych. Wejście i wyjście blokowe (binarne).
  slajdy do wykładu: (PDF 57KB)
                              (Dodatkowe przykłady przetwarzania plików)

  Podejście obiektowe: Klasa fstream. Podstawowe metody i operatory.
  slajdy do wykładu: (PDF 57KB)

 11. Wskaźniki a tablice wielowymiarowe. Tablice wskaźników, wskaźniki na tablice.
  Wskaźniki na funkcje. Funkcja qsort.
  Różne kombinacje wskaźników.
  slajdy do wykładu: (PDF 83KB)

 12. Złożone struktury danych:
  a) dynamiczna tablica tablic,
  b) tablica wskaźników na dynamiczne tablice / łańcuchy,
  c) dynamiczna tablica wskaźników na dynamiczne tablice / łańcuchy.
  slajdy do wykładu: (PDF 44KB)

 13. Strukturalizacja danych i kodu, abstrakcja, szablony (template)
  slajdy do wykładu: (PDF 65KB)Literatura:

Jerzy Grębosz          “Symfonia C++”
Kent Reisdorph        “C++ Builder 6 - dla każdego”  (dla środowiska C++Builder)

Robert Lafore              “Programowanie w języku C przy użyciu Turbo C++”

Andrzej Zalewski         “Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem pakietu Borland C++”
Kris Jamsa                 “Wygraj z C++”
----------------------------------------------
Bjarne Stroustrup     “Język C++ “
Robert Sedgewick    “Algorytmy w C ++ “
----------------------------------------------
Brian Kernigham, Dennis Ritchie   “Język ANSI C“

 


Zagadnienia do opracowania na laboratorium:

- Poznanie środowiska Borland C++ Builder (ver. 6.0) lub MS Visual Studio
- Pisanie i uruchamianie programów konsolowych z użyciem:
       a) zmiennych prostych oraz instrukcji warunkowych
       b) pętli i tablic (zapis indeksowy)
       c) definiowanie funkcji oraz przekazywanie parametrów,
       d) przetwarzanie łańcuchów (zapis indeksowy i wskaźnikowy),
       e) tablice struktur - wczytywanie, wyświetlanie, wyszukiwanie, obliczenia
       g) składowanie danych w pliku dyskowym (tekst oraz binarnie)
       h) dynamiczna alokacja pamięci, dynamiczne struktury danych


Szczegółowy program laboratorium 2010/2011